NYHETSBREV MARS 2023

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 20. Mar 2023

Driftsleder

Vi er i gang med en ny runde intervjuer og andregangssamtaler for ny driftsleder. Flere gode kandidater er inne til samtale, og vi håper å ansette ny driftsleder i mars/april.


Åpent Bakeri

Mange lurer på når Åpent Bakeri skal åpne. Åpent Bakeri ønsket å inkludere det lille utleielokalet i opprinnelig kaféområde og måtte derfor søke Plan- og bygningsetaten om endring. Denne prosessen har tatt betydelig lengre tid enn først antatt, noe som medfører forsinket åpning. Åpent Bakeri har også søkt om sjenkebevilgning ute frem til kl. 21:00. I forbindelse med Åpent Bakeris søknadsprosess har styret oppfordret andelseiere i samme bygning til å uttale seg. Alle endringer og tilhørende kostnader er det Åpent Bakeri som følger opp, og Åpent Bakeri betaler også husleie til borettslaget selv om lokalene ennå ikke er i bruk som kafé. Vi krysser fingre og tær for fortgang i prosessen, og at vi får åpen kafé i sommer. All informasjon ligger åpent for alle hos Plan- og Bygningsetaten.


Brakka

Brakka er for tiden utleid på korttidskontrakt til vårt lokale firma FLOW som bruker lokalene hver dag til sitt arbeid. Lokalet kan fortsatt bookes, men da med mer begrenset plass enn tidligere.

Parkeringsplasser

Styret har inngått ny avtale med kommunen om disponering av Kaare Røddes plass og Øysteins plass. Dette er en avtale likelydende den vi har hatt i tidligere år. Dessverre har kommunen besluttet å ikke videreføre vår leie ved Kåre Røddes plass og Øisteins Plass, som borettslaget har brukt som parkeringsplass siden 1970-tallet.

Styret har ved flere anledninger forsøkt å få EBY til å endre denne avgjørelsen. 

Når kommunen leier ut / fester bort sine egne eiendommer, opptrer kommunen som eiendomsbesitter, ikke som forvaltningsorgan.

Dermed er kommunens beslutninger i vår sak ikke et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet organ. Styret anser derfor at denne avgjørelsen fra EBY er endelig, og vi vil etter beste evne tilpasse oss denne.

Vi har ved flere anledninger forsøkt å få i stand et møte med EBY i forbindelse med denne saken, men det har ikke vært vellykket. Etter deres endelige avgjørelse har vi også forsøkt å få på plass et møte, slik at vi kan få informasjon om hvordan kommunen planlegger å bruke dette området, men vi har ennå ikke fått i stand et slikt møte. 

Dette betyr at det kommer til å bli en omdisponering av borettslagets parkeringsplasser. 

Det vil bli en redegjørelse av både denne omdisponeringen, og av historikken i denne saken på generalforsamlingen.


Brannsikring Melkebutikken

For å kunne leie ut Melkebutikken, er det nødvendig å installere et varslingsanlegg for brann som strekker seg fra kjeller til loft + ha branndør ut mot fellesområdene i kjeller. Dette er et arbeid som vil starte opp våren 2023. Det vil bli stengt fra 14. juni til 31. juli. Vi åpner for booking tidligere om arbeidet er utført i henhold.


Generalforsamling
Årets generalforsamling finner sted onsdag 24. mai kl. 18:00. Frist for å melde inn saker er 10. april 2023 til lille.toyen.hageby@gmail.comContainere for hageavfall
Fordi vi mister parkeringsplassene ved Øysteins plass, må containeren for hageavfall stå et annet sted. Info om sted og tidspunkt for utsetting sendes ut via Naborom.Brannsikkerhet - personlige eiendeler i felles trappeoppgang?

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 20. Mar 2023

Oppbevarer dere klær, sko, ski eller lignende i felles trappeoppgang?

Borettslaget vårt har ikke vært tilstrekkelig gode på HMS i borettslaget de siste årene. Styret vil derfor prioritere dette arbeidet i de kommende årene. Et av de viktigste områdene hvor vi ser at vi har utfordringer på HMS er på brannsikkerhet.

Vi har ikke hatt rutiner på å gjennomføre kontroll av fellesarealer, trappeoppganger, branntrapper, kjellertrapper på brannsikkerhet. Dette arbeidet begynner vi nå.

I forbindelse med at vaktmestertjenesten har gjennomført en HMS-befaring i fellesoppganger, har det blitt avdekket urovekkende tilstander i mange trapperom. Blant annet ble det oppdaget at totalt 25 brannvarslere hadde blitt fjernet fra trapperommene. Disse er nå erstattet med nye, og alle brannslukkingsapparater er nå ok. Styret er også i gang med andre brannsikkerhetstiltak, som å male trapperom med brannhemmende maling.

I noen trappeoppganger var det også så mye klær, sko e.l. oppbevart, at det var til hinder for fri ferdsel. Det er et beboeransvar å sørge for at dette ordnes opp i. Det er også til det beste for alle beboerne at brannsikkerheten er så god som mulig.

Beboerne har også et ansvar for brannsikkerheten, og det er viktig å huske på at fellesoppgangene våre er rømningsveier, dette er også understreket i vedtektene våre: 

https://www.lilletoyen.no/p/66615/renhold-og-orden

Ordensreglenes pkt 2:

"Beboere deler renhold av felles trappeoppganger og loft/kjeller, samt snørydding av trapper og inngangspartier mellom seg så ofte som det er nødvendig. Der det ikke oppnås enighet om vask/snørydding, kan styret sette opp turnusordning. Loft, kjeller og trappeoppganger må til enhver tid holdes ryddig og i orden. Alle må vise forsiktighet ved lagring av brannfarlige materialer. Det henvises til de offentlige forskrifter."

Vi vil derfor gjennomføre en ny befaring 13. april og alt som står oppbevart til hinder for fri ferdsel i fellesområder må fjernes innen denne datoen. Dersom fellesområdene ikke er ryddet vil det som fortsatt står der fjernes av vaktmester.
 
Avklaring forkjøp Haralds vei 4 andelsnr 313

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 27. Feb 2023

Visning:

01.03.2023 kl. 17:00


Frist for å melde forkjøp:

15.03.2023 kl 12:00


Eiendomsmegler:

Stein Christian N. Dykesteen

Tlf: 48 99 20 03

E-post: stein.christian.dykesteen@aktiv.no
Nyhetsbrev Januar 2023

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 23. Jan 2023


Styret ønsker alle ett godt nytt år.

 

Generalforsamlingen 2023

Årets generalforsamling blir 24. mai på Hasle skole, sett av ettermiddagen.

Valgkomiteen tar veldig gjerne imot forslag til nye styremedlemmer allerede nå.

Ta kontakt med cklyve@gmail.com

Valgkomiteen har følgende medlemmer:

Christoffer Ringnes Klyve, Ruth Astrid L. Sæter, Eivind Lofthus og Maja Røe Brøten.


Driftsleder

Styret er i gang med intervjurunder av aktuelle kandidater som har søkt på stillingen.
Når den nye driftslederen er på plass, er avhenging av flere faktorer (som oppsigelsestid på sin nåværende arbeidsplass).

Vær, snø, regn og vind

Været er veldig skiftende denne vinteren. Vaktmestertjenesten måker og stør grus, men når det smelter og fryser om hverandre så blir det vanskelige å komme seg frem.

Grusen forsvinner ned i en blanding av snø og vann. Ta kontakt med vaktmestertjenesten om du ser at det må gruses mer, da behovet endrer seg fort.

Søppelnedkastene

Det gruses ikke rundt søppelnedkastene, da grusen faller ned på kantene av kummene og hindrer at kassene kan bli satt tilbake i "rommet" sitt. Det vil bli saltet og måkt for å få fjernet is og snø.

Rotter
Kan de som er veldig glade i rotter venligst ikke legge søppel utenfor søppelsjakten selv om den er full? Det er er å invitere til rottefest.

Vinduer og dører

Vi ber om at vinduer og dører ikke blir stående åpne på vidt gap i ruskevær, dette skader og ødelegger vinduene og dørene. Det å måtte bytte vinduer og dører er en dyr kostnad for alle i borettslaget.

Vann på loft

Noen beboere har opplevd at det har kommet inn vann på loft, dette kan komme av at snøen har lagt seg ved og inn i pipene, og blir til vann når det smelter. Pipene er jo ikke tette på toppen.

Sjekk feielukene i kjeller, der kan det ligge mye forskjellig, den kan være full og vann kan renne ned på veggen. Ta ut det som ligger der.

Åpent Bakeri

Det tar lengre tid for Åpnet Bakeri å få åpnet opp og det er beklagelig. Det er flere faktorer som har forsinket prosessen, men vi jobber kontinuerlig med sakene. Men så fort vi vet noe mer om en oppstartsdato får alle vite det.

Lamper i gårdsrommene

Vi har beklageligvis flere utelamper som står og blinker, eller som har fått nye pærer som lyser vel mye.

Det er slik at vi sliter med å finne nye pærer til de gamle lampene og vi utreder nå om disse kan bygges om til ledpærer.


 Lille Tøyen Hageby // Nyhetsbrev desember 2022

Postet av 0018 BORETTSLAGET LILLE TØYEN HAGEBY den 22. Des 2022

  • JULEGRANTENNING
  • VAKTMESTERTJENESTEN ØNSKER SEG TIL JUL
  • NY DRIFTSLEDER
  • KOMMUNENS PARKERINGSPLASSER
  • JULEMARKEDET
  • TIDSKAPSELEN
  • ÅPENT BAKERI - NÅR ÅPNER DE?
  • SKØYTEBANEN / ZUKKALØKKA

JULEGRANTENNING

Lysene ble tent mens korpset spilte, de fremmøte koste seg med pepperkaker og gløgg.

Som alltid, var det veldig mange som deltok. Takk til dere alle små som store.

 

VAKTMESTERTJENESTEN ØNSKER SEG TIL JUL

Borettslaget har fått nytt telefonsystem som gir beboere valgmuligheter når de trenger hjelp (nummeret er det samme som før). Tastevalg 1 for vaktmester, tastevalg 2 for akutt behov for hjelp i forbindelse med  kloakkstopp/vannlekkasje, dette gjelder når det er borettslagets ansvar. Denne tjenesten gjelder utenom ordinær arbeidstid for vaktmestere slik at dere kommer raskt til hjelp dersom det haster.

 

Vaktmestertjenesten vil være bemannet i hele romjulen, og de ønsker seg dette til jul:

  • GAVEPAPIR OG BÅND skal ikke kastes sammen med annet papir, men KASTES I RESTAVFALLET. 
  • Elektriske artikler skal ikke settes utenfor nedkastene våre, de skal leveres på miljøstasjonen.

De minner også om at hensatt avfall ikke blir fjernet av vaktmestertjenesten eller av renovasjonsansatte.

Er det fullt i nedkastene, gå til neste eller ta med deg søppelet hjem igjen.

Hensatt søppel tiltrekker seg rotter og fugler som ikke alle er like glade i.

 

Hold borettslaget ditt pent og rydding i julen og ellers i året for deg og dine!

 

NY DRIFTSLEDER

Vi har til nå fått inn 12 søkere på den ledige stillingen og vi er i ferd med å sette i gang med en intervjurunden av de som er aktuelle. Søknadsfristen er satt til 15. januar så det kan fortsatt komme inn gode og aktuelle søkere.

 

KOMMUNENS PARKERINGSPLASSER

Kommunen har sagt opp deler av leieavtalen av 22 parkeringsplasser. Oppsigelsen av avtalen ble sendt styret i begynnelsen av 2022, men ble ikke fanget opp av før i sommer. Avtalen avsluttes 31.12.2022.

Styret har siden oppsigelsen av leieavtalen ble oppdaget jobbet kontinuerlig med å komme i dialog med kommunen for å få løst dette i samarbeid med OBF og advokat. Alle beboere som er berørt av dette har fått informasjon om dette og ble innkalt til informasjonsmøte. I etterkant av møtet har det blitt sendt ut informasjonsbrev per post (da vi ikke har alle e-poster) til alle med parkeringsplass. Styret og OBF jobber kontinuerlig med å få til en løsning på dette med hjelp fra engasjerte beboere.


Grunnen til at vi opprinnelig stoppet arbeidet med etablering av el-lading på Kaare Røddes var at kommunen på det tidspunktet ikke disponerte over arealet. Dette er det arealet de nå har sagt opp. Alt dette er offentlige dokumenter. Vi håper å få kontakt med Bymiljøetaten etter jul for å avklare hvilke ønsker de har for området og hvilke konsekvenser dette får. Deretter vil det være naturlig å informere hele borettslaget.


JULEMARKEDET

Hvor mange som kom innom Julemarkedet er umulig å si, men vi tipper hundrevis av blide mennesker var der.

Det var gøy at så mange tok turen innom til tross at det var virkelig kaldt. 14 utstillere, hvor av de fleste var fra vårt kreative Lille Tøyen Hageby. Livlig rundt bodene både ute og inne. Åpent Bakeri stilte med varm gløgg, lussekatter, peppernøtter og annet godt som gikk tomt rimelig fort. Stor takk til de driftige jentene (Berit, Vigdis og Synnøve) -  som hadde ansvaret for planlegging og gjennomføring av markedet, for en jobb dere gjorde! Vi ser ingen god grunn til å ikke ha marked flere ganger i året.

 

TIDSKAPSELEN

Endelig var tidskapselen full av alle kort, bøker, bilder - en hilsen til fremtiden fra oss nå.

Avdukingen av kapselen ble utført av flotte barn og Kjell Aschim på en fremragende måte til glede for alle de fremmøtte. Olaug Andreassen som har holdt i dette prosjektet i 4 år. Vi er utrolig stolte og takknemmelig for den ildsjelen du er. Den flotte kapselen kan beskues på veggen over inngangen til Åpent Bakeri.

 Les mer her.

 

ÅPENT BAKERI - NÅR ÅPNER DE?

Svaret fra Åpent Bakeri er at det er forsinkelse på levering av noe som kreves, men «rett rundt hjørnet». De kunne ikke love dato per nå. Vi er uansett mange som gleder oss til det. 

 

SKØYTEBANEN / ZUKKALØKKA

Enkelte av styrets medlemmer tar litt juleferie og har ikke mulighet til å vedlikeholde isen på kveldstid (vaktmester vanner på dagtid). En fin måte å bidra til felleskapet er å melde seg inn i FB gruppen og tilby hjelp (det skjer etter ungene har lagt seg). Den blir sprøytet denne uken og vi tar gjerne i mot hjelp til at den blir sprøytet også om kvelden. Bruk gjerne Zuccaløkka på Facebook for å lage avtaler for å sprøyte banen på kvelden.


Vi ønsker dere alle en fin og fredfull jul og et riktig godt nyttår.


PS. Vi som sitter I styret vil også gjerne feire jul med våre. Håper alle på Lille Tøyen har litt tålmodighet med sine henvendelser frem til 2023.