Retningslinjer for styrets arbeid i Borettslaget Lille Tøyen Hageby

Vedtatt av styret 10. april 2019

Generelt
Styrets arbeid er underlagt borettslagsloven, andre lover, vedtektene og generalforsamlingens vedtak.

Oppgaver
Styret skal forvalte borettslagets interesser og har et generelt ansvar for daglig drift av borettslaget. Borettslaget skal ha en vedlikeholdsplan. Styret skal følge opp vedtak gjort av generalforsamlingen.

Møter
Styreleder er ansvarlig for at det kalles inn til styremøte etter behov. Med innkallingen skal det følge en saksliste, samt alle tilgjengelige saksdokumenter. Ytterligere dokumenter kan ettersendes om nødvendig. Styret avgjør selv innkallingsfristen.

Styremøter kan avholdes som telefonmøte eller annet elektronisk fjernmøte når det er behov for det.

De faste styremedlemmene og 1. vara møter fast, øvrige varaer møter etter innkalling. Forfall skal i utgangspunktet meldes senest en uke før møtet.

Protokoll
Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

Styreprotokollen skal angi tid og sted for møtet, hvem som deltok på møtet og vedtak som ble fattet.

Dersom et medlem av styret ikke var med i behandlingen av en sak på grunn av fravær eller inhabilitet, skal dette framkomme av protokollen. Styreprotokollen skal være datert og signert av alle styremedlemmene som deltok på møtet, dette kan også gjøres elektronisk.

Merknader til protokollen må fremkomme senest en uke etter styremøtet.

Andelseiere har rett til å se protokollen for saker de er part i.

Styret kan i tillegg for eget bruk føre referat som et arbeidsdokument, dette offentliggjøres ikke.

Informasjon til andelseierne
Det tas sikte på utsending av informasjonsskriv i etterkant av hvert styremøte.

Når ny forretningsføreravtale med OBF er iverksatt og de kan ta seg av publisering og innsyn gjennomføres følgende:

En offentlig versjon av styreprotokollen skal gjøres elektronisk tilgjengelig for alle andelseiere i borettslaget innen to uker etter et styremøte. Denne kan gjøres fritt tilgjengelig for nedlasting dersom det er mest praktisk.

Alle personopplysninger skal sladdes fra protokollen før den gjøres tilgjengelig.

Styret kan vedta at en sak skal unntas publisering i sin helhet. Informasjon om at en slik sak ble behandlet på styremøtet samt begrunnelsen for unntaket skal fremgå av den offentlige protokollen.

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×