Høringsuttalelse Harald vei 1 (Hasle Skole)

Vi viser til kunngjøring om offentlig ettersyn for detaljregulering av Haralds vei 1 med saksnummer: 201415133. Herunder følger høringsuttalelse fra borettslaget Lille Tøyen Hageby.

Lille Tøyen hageby ble bygget i perioden 1917 til 1922 som ett av mange prosjekt for å løse bolignøden i Kristiania. Den gang var leilighetene mange og små. Opp igjennom tiden har arealet i bygningsmassen blitt effektivisert ved at kjellere og loft nå inngår i leilighetene. Flere av leilighetene fikk som følge av dette opptil det dobbelte arealet tilgjengelig, noe som igjen førte til at stadig flere barnefamilier har bosatt seg i hagebyen.

 

I 1957 ble Lille Tøyen Hageby innstiftet som borettslag, etter å ha vært i kommunens eie. Et av borettslagets viktigste oppgaver gjennom en tid der trafikken har vært i en rivende utvikling, spesielt innenfor persontransport, har vært å motarbeide et stadig farligere trafikkbilde inne i hagebyen, og i området rundt. Som nærmeste nabo til Hasle Skole vil planene for utbygningen påvirke hagebyen på mange måter.

 

Borettslaget merker at det de siste årene har oppstått et stadig økende parkeringspress i området, spesielt inne på hagebyens skjermede og små veier. Denne situasjonen har ført til en lovløshet der det parkeres på alle tenkelige plasser, som igjen skaper mange farlige situasjoner.

 

Borettslaget Lille Tøyen Hageby støtter forslaget om utbygning av Hasle Skole med følgende forslag til endringer:

 

  1. I trafikkanalyse utført av Lars-Erik Andersson datert 15. september 2015, under punkt 5 om Fremtidig situasjon finner vi følgende: «I henhold til Oslo kommunes parkeringsnormer skal det anlegges 0-2 parkeringsplasser per 10 årsverk for virksomheten betegnet til undervisning». I den henviste kunngjøring er det ikke planlagt parkering for ansatte ved Hasle Skole, det er derimot foreslått å fjerne de 20 plassene som nå finnes. Dette til tross for at det er foreslått å øke antallet ansatte fra 90 til 110.

 

Denne nedskaleringen av skolens tilgjengelige parkeringsplasser, samt oppskalering av antallet potensielle brukere, vil ha en innvirkning på parkeringssituasjonen i nærområdet. De mest nærliggende parkeringsalternativene vil være inne på Lille Tøyen Hagebys område.

 

Vi har vanskelig for å se tilfredsstillende argumenter for at Oslo kommunes parkeringsnorm skal tolkes dit at 0 parkeringsplasser per 10 årsverk er riktig i dette tilfellet. Nærområdet er allerede svært utsatt for parkeringspress som følge av mangelfull oppføring av parkeringsplasser i forbindelse med Ensjø-utbyggingen. Dette vil kun forverre en allerede dårlig situasjon. At situasjonen allerede er ille bekreftes i forslagets vedlagte ROS analyse – blant annet finner vi under punkt 6 om virksomhetsfare – trafikksikkerhet. I siste avsnitt under punktet om dagens situasjon fastslås følgende; «Det forekommer ofte ulovlig kantparkering ved skolen som begrenser oversiktligheten i trafikken».

 

Vi foreslår at det bygges en parkeringskjeller i forbindelse med utbygningen av Hasle Skole. Med tanke på skolens totale areal, vil det være mulig å bygge en parkeringskjeller som både kan sørge for at situasjonen ikke forverrer seg. Og som kan lette på det allerede økende parkeringspresset i området.

 

  1. Borettslaget er positive til tiltak om bedre forbindelse for «myke trafikanter» mellom Keyserløkka og Ensjø via Haralds vei.

 

Vi mener derimot at den foreslåtte løsningen kun vil skape en ny utfordring for trafikksikkerheten i området. Ved å fjerne parkeringsplassene i Haralds vei vil parkeringspresset i området forverres ytterligere og skape flere uoversiktlige situasjoner som kan føre til ulykker.

 

Vi mener det er gode forutsetninger for å kunne etablere en god og sikker gangforbindelse i Haralds vei, uten at dette skal gå utover den plassen som nå brukes til parkering. Dette kan gjøres ved å utnytte areal inne på hagebyens område, det er dette området som benyttes i dag og kan, med noen utbedringer, bli en fullgod gangforbindelse mellom Keyserløkka og Ensjø.

 

Dette understøttes av Bymiljøetatens (BYM) innsendte høringsuttalelse datert 20. mai då, mottatt 24. mai då. I uttalelsen peker BYM spesielt på at det er anledning til å utvide veibredden slik at det blir plass til både fortau, vei og parkering.

Videre foreslår de at fortauet legges på hagebysiden av Haralds vei.

 

«Det foreslås at fortauet reguleres inn på Lille Tøyen hagebysiden. Dette vil løse problemet med å få plass til trerekken hvis fortauet ble lagt på skolesiden. Dessuten er det på hagebysiden det går folk og er behov for fortau.»

 

Borettslaget støtter forslaget fra BYM. Vi håper tiltakshaver/PBE vil gjøre nødvendige endringer i reguleringsforslaget slik at det i Haralds vei i fremtiden blir plass til både vei, fortau og parkering.

 

Borettslaget stiller gjerne på befaring i forbindelse med dette forslaget.

 

 

Som vi håper det kommer klart frem i endringsforslagene over er vi svært opptatt av at trafikksikkerheten ikke skal forverres som en følge av utbygningen. Noe vi føler den vil om forslaget gjennomføres slik det foreligger nå. Situasjonen i området er allerede så ille at en forverring vil være dramatisk med tanke på risikoen for liv og helse i trafikken.

 

Vi minner også om at vi tidligere har bedt om at det lages fartsdempende tiltak i Haralds vei for å bedre sikkerheten for myke trafikanter. Vi ber derfor om at det anlegges minst én fartshump i Haralds vei.

 

Om våre forslag ikke skulle hensyntas i den endelige behandlingen, ønsker vi å fremme følgende som et subsidiært forslag til kompenserende tiltak, for ikke å forverre trafikksikkerheten ytterligere som følge av økt parkeringspress:

 

Det opprettes beboerparkering i forbindelse med hagebyens veinett. Dette vil redusere parkeringspresset betydelig og bidra til å begrense de lovløse tilstandene som nå er tilfellet.

 

 

 

 

Med vennlig hilsen

 

Borettslaget Lille Tøyen Hageby

 

 

Joakim Solhaug                                               Edvard E. Sørensen

Styreleder /s/                                                 styremedlem /s/

 

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×