Høringsuttalelse Hovinveien 4, 6 og 10 (Lille Tøyen Sykehjem)

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 19. Okt 2016

Vi viser til kunngjøring om offentlig ettersyn for detaljregulering av Hovinveien 4, 6 og 10 med saksnummer: 201407029. Herunder følger høringsuttalelse fra Borettslaget Lille Tøyen Hageby.


Lille Tøyen hageby ble bygget i perioden 1917 til 1922 som ett av mange prosjekter for å løse bolignøden i Kristiania. Den gang var leilighetene mange og små. Opp igjennom tiden har arealet i bygningsmassen blitt effektivisert ved at kjellere og loft nå inngår i leilighetene. Flere av leilighetene fikk som følge av dette opptil det dobbelte arealet tilgjengelig, noe som igjen førte til at stadig flere barnefamilier har bosatt seg i hagebyen.


I 1957 ble Lille Tøyen Hageby innstiftet som borettslag, etter å ha vært i kommunens eie. Et av borettslagets viktigste oppgaver gjennom en tid der trafikken har vært i en rivende utvikling, spesielt innenfor persontransport, har vært å motarbeide et stadig farligere trafikkbilde inne i hagebyen, og i området rundt. Som nærmeste nabo til Lille Tøyen Sykehjem (og en eventuell barnehage på sikt) vil planene for utbygningen påvirke hagebyen på mange måter.


 Borettslaget Lille Tøyen Hageby ser at forslaget til detaljregulering på flere punkter har blitt bedre i løpet av planprosessen. Særlig gjelder dette struktur og høyder i forhold til nærliggende bebyggelse.


Borettslaget vil peke på at det er uheldig at ikke sykehjemsbygningen fra 1923 behandles samtidig, den bør rehabiliteres og tas i bruk snarest mulig.


Borettslaget vil også peke på at når den midlertidige barnehagen på området ble anlagt ble det samtidig lovet at det grøntarealet som hadde vært benyttet som friområde skulle tilbakeføres når barnehagen skulle fjernes etter to år. Dette var et viktig friområde, som ble brukt mye av barn og unge i området, blant annet til å bygge trehytter og annen frilek. Vi reagerer på at fortettingen i Hovinbyen i svært liten grad tar hensyn til barnas behov for slike frie områder.


 Vi er glade for at gangmuligheten ned til Hovinveien fra Solefallsveien opprettholdes, men er bekymret for at den må anlegges med trapp, og dermed ikke ser ut til å kunne utformes universelt med mulighet for rullestoler og barnevogner. Vi stiller derfor spørsmål ved om det vil være mulig for disse å komme seg ned til Hovinveien ved å gå gjennom sykehjemsområdet, og ber om at det tilrettelegges for dette dersom det ikke allerede er planlagt.


Vi har to hovedankepunkter til forslaget, hvor vi fremmer forslag til endringer/forbedringer:


  1.  Som også nevnt i høring vedr utbygging av Hasle skole er borettslaget svært opptatt av trafikksikkerheten inne på borettslagets område. Det legges i forslaget opp til at en god del av trafikken til planområdet skal gå gjennom borettslaget vårt. Vi mener at trafikkanalysen virker svært usikkert, og opplevelsen vår er at trafikken har økt kraftig de senere årene, både i Hovinveien og inne i hagebyen. Vi tror ikke at ÅDT-tallene som er opplyst gjenspeiler dagens situasjon.

    Vi foreslår at det i stedet etableres en kjørevei gjennom garasjeanlegget under det nye sykehjemmet som gir nødvendig adkomst til Tøyen Montana borettslag, til seremonirommet og til en eventuell senere ny barnehage. Det er sterkt ønskelig at all denne trafikken foregår gjennom sykehjemsområdet og garasjeanlegget.

    Ved etablering av en slik forbindelse kan adkomsten fra Solefallsveien stenges (dette forutsetter selvsagt at det inngås avtale om dette mellom berørte parter, da adkomsten via vårt borettslag er tinglyst).

  2. Vi mener at byggene i aksen som grenser mot Solefallsveien og Lille Tøyen Hageby fortsatt er for høye og/eller for nærme eksisterende bebyggelse. Solstudiene gjengitt på s. 37 i forslaget viser at de foreslåtte byggene kaster skygge over de nærmeste hagene og slagskygge på bygningene kl 15.00 ved vår-/høstjamndøgn. Vi mener dette viser at man har valgt å foreslå byggene for høye eller for nærme.

    Vi antar at det ut fra ønsket utnyttelse er vanskelig å gå ned på høyden, men mener at det må være mulig å trekke bygget lenger tilbake fra veien/tomtegrensen. Vi stusser også over at bygget blir liggende svært nær vei/veisenter, og uten at vi kjenner de nøyaktige reglene for dette antar vi at dette kan kreve dispensasjon. Vi vil i så fall anmode om at slik dispensasjon ikke gis.

    Dersom man gjennomfører vårt forslag nummer 1 vil det medføre at innkjørselen fra Solefallsveien ned til Dronning Ingrids plass kan stenges, og ta kan man ta igjen hele eller deler av arealet man taper på å trekke bygget bort fra veien ved å utvide i retning mot den tidligere avkjørselen.


Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål til eller ønsker utdyping av våre forslag.


Med vennlig hilsen

Borettslaget Lille Tøyen Hageby

Joakim Solhaug                                              

Styreleder /s/