Invitasjon til åpen dag på Dronning Ingrids hage

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 31. Mar 2023

Oslo kommune v/ Sykehjemsetaten inviterer til åpen dag i den nye hagebyen Dronning Ingrids hage, Demenslandsbyen, 12. april. 

Se vedlagt invitasjon. 


Vennlig hilsen
Styret
1 Kommentar

NYHETSBREV MARS 2023

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 20. Mar 2023

Driftsleder

Vi er i gang med en ny runde intervjuer og andregangssamtaler for ny driftsleder. Flere gode kandidater er inne til samtale, og vi håper å ansette ny driftsleder i mars/april.


Åpent Bakeri

Mange lurer på når Åpent Bakeri skal åpne. Åpent Bakeri ønsket å inkludere det lille utleielokalet i opprinnelig kaféområde og måtte derfor søke Plan- og bygningsetaten om endring. Denne prosessen har tatt betydelig lengre tid enn først antatt, noe som medfører forsinket åpning. Åpent Bakeri har også søkt om sjenkebevilgning ute frem til kl. 21:00. I forbindelse med Åpent Bakeris søknadsprosess har styret oppfordret andelseiere i samme bygning til å uttale seg. Alle endringer og tilhørende kostnader er det Åpent Bakeri som følger opp, og Åpent Bakeri betaler også husleie til borettslaget selv om lokalene ennå ikke er i bruk som kafé. Vi krysser fingre og tær for fortgang i prosessen, og at vi får åpen kafé i sommer. All informasjon ligger åpent for alle hos Plan- og Bygningsetaten.


Brakka

Brakka er for tiden utleid på korttidskontrakt til vårt lokale firma FLOW som bruker lokalene hver dag til sitt arbeid. Lokalet kan fortsatt bookes, men da med mer begrenset plass enn tidligere.

Parkeringsplasser

Styret har inngått ny avtale med kommunen om disponering av Kaare Røddes plass og Øysteins plass. Dette er en avtale likelydende den vi har hatt i tidligere år. Dessverre har kommunen besluttet å ikke videreføre vår leie ved Kåre Røddes plass og Øisteins Plass, som borettslaget har brukt som parkeringsplass siden 1970-tallet.

Styret har ved flere anledninger forsøkt å få EBY til å endre denne avgjørelsen. 

Når kommunen leier ut / fester bort sine egne eiendommer, opptrer kommunen som eiendomsbesitter, ikke som forvaltningsorgan.

Dermed er kommunens beslutninger i vår sak ikke et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet organ. Styret anser derfor at denne avgjørelsen fra EBY er endelig, og vi vil etter beste evne tilpasse oss denne.

Vi har ved flere anledninger forsøkt å få i stand et møte med EBY i forbindelse med denne saken, men det har ikke vært vellykket. Etter deres endelige avgjørelse har vi også forsøkt å få på plass et møte, slik at vi kan få informasjon om hvordan kommunen planlegger å bruke dette området, men vi har ennå ikke fått i stand et slikt møte. 

Dette betyr at det kommer til å bli en omdisponering av borettslagets parkeringsplasser. 

Det vil bli en redegjørelse av både denne omdisponeringen, og av historikken i denne saken på generalforsamlingen.


Brannsikring Melkebutikken

For å kunne leie ut Melkebutikken, er det nødvendig å installere et varslingsanlegg for brann som strekker seg fra kjeller til loft + ha branndør ut mot fellesområdene i kjeller. Dette er et arbeid som vil starte opp våren 2023. Det vil bli stengt fra 14. juni til 31. juli. Vi åpner for booking tidligere om arbeidet er utført i henhold.


Generalforsamling
Årets generalforsamling finner sted onsdag 24. mai kl. 18:00. Frist for å melde inn saker er 10. april 2023 til lille.toyen.hageby@gmail.comContainere for hageavfall
Fordi vi mister parkeringsplassene ved Øysteins plass, må containeren for hageavfall stå et annet sted. Info om sted og tidspunkt for utsetting sendes ut via Naborom.
Brannsikkerhet - personlige eiendeler i felles trappeoppgang?

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 20. Mar 2023

Oppbevarer dere klær, sko, ski eller lignende i felles trappeoppgang?

Borettslaget vårt har ikke vært tilstrekkelig gode på HMS i borettslaget de siste årene. Styret vil derfor prioritere dette arbeidet i de kommende årene. Et av de viktigste områdene hvor vi ser at vi har utfordringer på HMS er på brannsikkerhet.

Vi har ikke hatt rutiner på å gjennomføre kontroll av fellesarealer, trappeoppganger, branntrapper, kjellertrapper på brannsikkerhet. Dette arbeidet begynner vi nå.

I forbindelse med at vaktmestertjenesten har gjennomført en HMS-befaring i fellesoppganger, har det blitt avdekket urovekkende tilstander i mange trapperom. Blant annet ble det oppdaget at totalt 25 brannvarslere hadde blitt fjernet fra trapperommene. Disse er nå erstattet med nye, og alle brannslukkingsapparater er nå ok. Styret er også i gang med andre brannsikkerhetstiltak, som å male trapperom med brannhemmende maling.

I noen trappeoppganger var det også så mye klær, sko e.l. oppbevart, at det var til hinder for fri ferdsel. Det er et beboeransvar å sørge for at dette ordnes opp i. Det er også til det beste for alle beboerne at brannsikkerheten er så god som mulig.

Beboerne har også et ansvar for brannsikkerheten, og det er viktig å huske på at fellesoppgangene våre er rømningsveier, dette er også understreket i vedtektene våre: 

https://www.lilletoyen.no/p/66615/renhold-og-orden

Ordensreglenes pkt 2:

"Beboere deler renhold av felles trappeoppganger og loft/kjeller, samt snørydding av trapper og inngangspartier mellom seg så ofte som det er nødvendig. Der det ikke oppnås enighet om vask/snørydding, kan styret sette opp turnusordning. Loft, kjeller og trappeoppganger må til enhver tid holdes ryddig og i orden. Alle må vise forsiktighet ved lagring av brannfarlige materialer. Det henvises til de offentlige forskrifter."

Vi vil derfor gjennomføre en ny befaring 13. april og alt som står oppbevart til hinder for fri ferdsel i fellesområder må fjernes innen denne datoen. Dersom fellesområdene ikke er ryddet vil det som fortsatt står der fjernes av vaktmester.