Informasjonsskriv desember 2017

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 1. Feb 2018

Varsel om økning av felleskostnader

Det varsles med dette om økning av totale felleskostnader med 2 % fra og med januar 2018 med månedsforfall 15. januar. Tillegg for parkering reguleres uavhengig av det generelle prosenttillegget og er uforandret. Det samme gjelder nett og TV. Andelseiere med avtalegiro må påse at beløpsgrensen ligger høyt nok. Andelseiere som benytter fast trekk i stedet for avtalegiro må selv regulere beløpet. Bakgrunnen for økningen er behovet for å kunne holde avsetningene til vedlikehold på et tilstrekkelig nivå, og er kun økt i tråd med generell prisstigning.


Endring hagereglement

Styret vedtok 15.11.2017 noen endringer i hagereglementet, på punktene om hagegulv og skillevegg. De nye bestemmelsene er lagt ut på hjemmesiden til borettslaget, og gjengis her:


Skillevegger mellom seksjonene

Det skal søkes styret om godkjenning før bygging av skillevegg. Naboene som har de aktuelle hageseksjonene må søke sammen. En skillevegg bygges inntil veggen mot egen leilighet. Arbeidstegning kan fås fra styret/vaktmester. Skilleveggen kan maksimalt være 1,75 meter høy. Lengde og utforming skal vurderes ut fra stedlige forhold. Veggen skal males i samme farge som vinduene på huset. Skillevegger er kun tillatt mellom hageseksjonene, ikke som avslutning av hager. Skilleveggen må ikke være til hinder for ferdsel gjennom hagene der dette er praksis.


Dekker (Hagegulv)

Beboerne kan erstatte deler av gressdekket i hagen med tre, stein eller heller. Dekket skal i utgangspunktet gå i flukt med eksisterende bakkenivå. Hvis beboer velger å lage tredekke, skal ikke dekket være høyere enn bjelkelag + plankelag. (max 10 cm) Hvis hagen har en slik nivåforskjell at dekket vil bli høyere, må beboer søke styret og få godkjent løsningen.


 Telt for oppbevaring i hager

Det er ikke tillatt å sette opp telt for lagring i hager, heller ikke om vinteren. Det er lov å dekke hagemøbler mv. med presenning, men høyden skal ikke gå over hekkhøyden.


Snøfall?

Det går mot vinter, og for at vaktmestrene skal få måkt snøen som kommer må felles utearealer ryddes for leker/sykler osv.


Internett og TV – ny avtale

Vi beklager at informasjon om ny avtale med Viken fiber ikke har kommet ennå. Det har oppstått noen utfordringer knyttet til ny avtale som vi jobber med å løse. Mer informasjon vil bli sendt ut så snart vi har noe. Forhandlinger pågår.


Tildeling p-plasser

Det har blitt foreslått fra beboer å legge ut på nettsidene listene over hvem som har parkeringsplass og hvem som står på venteliste til plass. Styret har rådført seg med jurist, og dette er problematisk av personvernhensyn. Den løsningen vi har kommet til er at det vil bli lagt lister hos vaktmester, slik at beboere som ønsker å se listene kan henvende seg til dem for å få se dem ved personlig oppmøte hos vaktmester i Brakka. Ettersom det pågår tildeling av plasser legges listen ut over nyttår. Alle som har registrert seg skal ha mottatt bekreftelse på registreringen, har du ikke mottatt bekreftelse på registreringen kan du kontakte styret på e-post for å sjekke om du er på listen.


Sykkelplasser

Det vil bli satt opp flere sykkelstativ, og vi tar sikte på å legge ut oversikt over disse nye stedene på hjemmesidene. Har du innspill til dette, kom med dette på mail til styret innen utgangen av januar 2018.  


Styremøter

Styremøter holdes i Brakka i Solefallsveien 1 kl 19.00 følgende datoer: 17. januar, 14. februar, 14. mars, 18. april, 8. mai og 13. juni. Før hvert styremøte kl 18.30 er det åpen halvtime, hvor beboerne kan komme og snakke med representant for styret. Generalforsamling i 2018 blir 8. mai.


333 beboere får dette infoskrivet på epost, vil du også være en av dem?

Meld deg på epostlisten vår, det gjør du på 1-2-3:

  1. Send en epost (gjerne helt tom) til lilletoyenhageby-subscribe@yahoogroups.com
  2. Vent på epost fra Yahoo Groups
  3. Trykk svarknappen og send

I tillegg får du da utlysninger av forkjøpsrett og noe annen info fra styret. Du blir ikke oversvømmet av masse epost fra oss, og ingen andre kan bruke listen til utsending av reklame e.l.