Høringsuttalelse VPOR Hasle Valle Hovin

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 5. Feb 2018

SAK 201604970: HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR OFFENTLIG ROM – HASLE – VALLE HOVIN


Plan- og bygningsetaten

Oslo 5. februar 2018


SAK 201604970: HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR OFFENTLIG ROM – HASLE – VALLE HOVIN

Det vises til planprogram for offentlige rom – Hasle – Valle Hovin med høringsfrist 12. februar 2018. Herunder følger høringsuttalelse fra Borettslaget Lille Tøyen Hageby.


Lille Tøyen Hageby ble bygget i perioden 1917 til 1922 som ett av mange prosjekt for å løse bolignøden i Kristiania. Den gang var leilighetene mange og små. Opp igjennom tiden har arealet i bygningsmassen blitt effektivisert ved at kjellere og loft nå inngår i leilighetene. Flere av leilighetene fikk som følge av dette opptil det dobbelte arealet tilgjengelig, noe som igjen førte til at stadig flere barnefamilier har bosatt seg i hagebyen. I 1957 ble Lille Tøyen Hageby innstiftet som borettslag, etter å ha vært i kommunens eie.


 1. Fjerning av støyskjerm

  I planprogrammet side 91 fremgår det at eksisterende støyskjermer bør erstattes av lave gjerder eller på sikt fjernes:

  «I dag oppleves den nedre delen av Økernveien som ensformig, men bak de lange støyskjermene er det kulturhistorisk, identitetsskapende bebyggelse (Lille Tøyen hageby) som har stort potensial for å tilføre strekningen nye kvaliteter. Støyskjermene bør erstattes av lave gjerder eller på sikt fjernes. Lavere gjerder vil redusere hjulstøy, samtidig som man får bedre sikt og lys inn i boligområdene.»

  Vi mener forslaget om å fjerne støyskjerming vil redusere bo- og livskvaliteten betydelig og forringe bomiljøet i Lille Tøyen Hageby. Tiltaket vil være uproporsjonalt sammenholdt med formålet om å tilføre strekningen kvaliteter, det oppleves provoserende at beboerne skal måtte redusere sin bo- og livskvalitet av hensyn til strekningens kvaliteter for passerende.

  Støyskjermenes betydning for dagens beboere
  Støyskjermene utgjør flere viktige funksjoner for beboerne i Lille Tøyen Hageby.

  For det første bidrar de til å redusere støy fra en av Oslos mest trafikkerte veier. Økernveien ligger i øvre del av rød støysone, med støynivå over 80 db Lden.[1] Beboerne langs Økernveien har sine hager/oppholdsarealer mellom bebyggelsen og Økernveien, og det er et åpenbart behov for støyskjerming. Selv om veien endres til bygate vil veien sannsynligvis ha tilsvarende trafikkmengde i fremtiden. Dette er også lagt til grunn i planprogrammet side 41. Beboerne vil med andre ord ha like stort behov for støyskjerming i fremtiden som i dag.

  Fjerning av støyskjerm vil trolig medføre at støy fra Økernveien kommer til å overskride forurensningsforskriftens innendørs støygrense på 42 db. Ifølge Statens Vegvesens brosjyre Støyutbetring for deg som bur langs sterkt støybelasta veg, tilsvarer dette et utendørs støynivå på om lag 70 db. Eventuell gjennomføring av tiltaket vil derfor sannsynligvis utløse krav om nye støyreduserende tiltak, jf. forurensingsforskriften § 5-4, jf. § 5-9.

  For det andre bidrar støyskjermene til inngjerding av området, som er viktig for at barn kan leke fritt uten fare for å løpe ut i en trafikkert vei. Dette tilfører hagebyen liv og er med på å sette et spesielt preg på området. At barn kan ferdes fritt så sentralt i Oslo er unikt. Fjerning av støyskjermene vil eliminere denne muligheten og føre til et mer «dødt» område uten dagens yrende liv.

  For det tredje hindrer støyskjermene innsyn i boliger og hager. Det vil oppleves sjenerende at forbipasserende titter rett inn i leiligheter og hager.

  Tiltakets proporsjonalitet
  Forslaget om å fjerne støyskjerming er uproporsjonalt sammenhold med målet, og er heller ikke egnet til å oppnå målet.

  Fjerning av støyskjermene er ikke et egnet tiltak for å redusere hjulstøy. Det vises i denne sammenheng til at det allerede er høy bebyggelse tett mot Økernveien som uansett vil reflektere støy fra veien. Gående/syklende vil neppe oppleve at støyen begrenses nevneverdig selv om støyskjermene fjernes.

  Topografien og eksisterende bebyggelse medfører at det ikke er mulig å bygge ut vegstrekningen langs hagebyen med formål om å skape mer byliv. Området nordvest for vegstrekningen består av bratte grøntområder og Hasle kirke, mens området sørøst for strekningen består av historisk bebyggelse tett på Økernveien. Dette begrenser fysisk hva som er mulig å skape av byliv langs vegstrekningen. Strekningen vil derfor aldri bli noe mer enn en transportetappe. Formålet om å gjøre strekningen mindre ensformig vil således kun ha betydning for gjennomgangstrafikk. Det er ikke proporsjonalt at beboerne i hagebyen skal måtte redusere sin bo- og livskvalitet for at gjennomgangstrafikken skal ha «noe fint å se på» mens de går, sykler eller kjører forbi.

  Deler av den aktuelle strekningen ligger også høyere enn hagebyen. Med hensyn til formålet om å bedre sikt inn i boligområdet, vil høydeforskjellen medføre at man på deler av strekningen vil måtte se ned i hagebyen i stedet for å se inn i hagebyen. For denne delen av strekningen vil man således ikke oppnå formålet.

  Avslutning
  Forslaget vil ikke tjene noe formål annet enn å redusere nåværende beboeres bo- og livskvalitet. Forslaget vil dessuten begrense barns unike mulighet til å ferdes fritt, og være ødeleggende for bylivet inne på området.

  Av frykt for at planprogrammet vil legge føringer for støyskjermen, har utkastet til planprogram allerede skapt mye usikkerhet og engasjement blant beboerne. Med bakgrunn i ovennevnte anmodes det derfor om at forslaget om å fjerne støyskjermene tas ut av planprogrammet. For det tilfelle at forslaget ikke fjernes fra planprogrammet, forutsettes det at forslaget konsekvensutredes grundig, samt at forslaget forelegges bydelsoverlegen for uttalelse.


 2. Flere aktivitetsflater

  De senere årene har flere friområder rundt hagebyen blitt omgjort til bygningsmasse, i all hovedsak boliger. Dette har fratatt beboere i området viktige møteplasser, både for organisert og uorganisert aktivitet. Det bør reguleres flere idrettsflater til dette formålet. For eksempel gjerne på taket til tennis- og turnhall. Det at Vallefeltet har mange idrettsflater og friområder erstatter ikke behovet for andre slike flater nærmere der folk bor. Særlig er dette viktig for mindre barn, som har begrenset aksjonsradius.


 

Med vennlig hilsen 

Borettslaget Lille Tøyen Hageby 

Joakim Solhaug                                                                                 

Styreleder /s/                                                                                                   


Edvard E. Sørensen 

styremedlem /s/      

 

[1] Brev fra Bydelsoverlegen til Byutviklingskomiteen 24. november 2014