Infoskriv april 2018

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 21. Apr 2018

I dette infoskrivet kan du lese om kjøring i indre gårdsrom, mulighet for å få ekstra WiFi pluss, TV-avtalen, levering av gammelt TV-utstyr, hagebyens jubileum i 2018, søppel, årets generalforsamling, sykkelparkering, gateparkeringssituasjonen, elektroniske dørlåser, vedlikehold av vinduer, søppelcontainere og ledig næringslokale (bakeriet).


Kjøring indre gårdsrom

Vi får klager fra beboere på at leverandører som Kolonial.no og håndverkere kjører fort og uvørent inne i gårdsrommene. Vennligst si fra til håndverkere osv. om at eventuell nødvendig kjøring må foregå med stor varsomhet og lav fart, grunnet lekende barn. Vareleverandører som Kolonial o.l. må få oppgitt adresse for levering ved vei, ikke i indre gårdsrom - dere må møte dem der for henting av varer. Vi har ringt og klaget til flere av firmaene. Bedrer ikke dette seg må vi vurdere å montere bom ved innkjørslene, men vi ønsker helst å unngå dette.


Trenger du flere WiFi pluss?

Fordi endel ikke har hentet sine WiFi pluss innen hentefristen har vi mange WiFi pluss til overs. De som trenger flere WiFi pluss for å få dekning i hele leiligheten sin (særlig aktuelt for de som har mer enn to etasjer) kan søke om å få flere WiFi pluss ved å registrere seg på nettsiden vår, www.lilletoyen.no. Dersom det er flere som ønsker enn det vi har liggende vil vi trekke lodd. Vi setter ingen bestemt frist, og kommer sikkert til å tildele i flere runder - sjansen for å få er større jo raskere du registrerer deg.


Innlevering av gammelt TV-utstyr

Gamle dekodere og fjernkontroller som dere nå ikke bruker lengre kan leveres til vaktmester.


Innholdet i ny TV-avtale

Etter avtalen skal vi ha 5 poeng til valg av kanaler i den kollektive avtalen. Grunnet tekniske vanskeligheter med å begrense avtalen til bare 5 poeng har vi alle fått 50 poeng fra starten av. Dette kan komme til å forsvinne på et senere tidspunkt, men inntil da kan vi nyte flere kanaler uten ekstra kostnad.


Det er som informert om adgang til å reservere seg mot TV og kun ha og betale for nettilgang. Endring av dette kan skje ved eierskifte og pr 1. juli. Styret må ha beskjed på e-post en måned før endringstidspunktet. Det ligger nærmere info om dette i beboerguiden på nettsidene.


Gjengangeren søppel

All papp som skal kastes må rives eller kuttes opp slik at det kan kastes uten å brettes sammen - vi har god nok kapasitet i anlegget vårt, men ikke når folk trykker sammen pappesker og dytter dem inn. De utvider seg da inni søppelcontaineren, og gjør at det virker som det er fullt av papp, mens det i realiteten er fullt av luft...


Kast aldri husholdningsavfall i småsøppelkassene ved fotballbanen e.l.


100-årsjubileum for Lille Tøyen Hageby

Vi feirer hagebyens 100-årsjubileum i 2018, og det blir jubileumsfest 24.-26. august - sett av datoene allerede nå! Nærmere info om innholdet disse dagene kommer senere.


Sykkelparkering

Styret har hatt en arbeidsgruppe sammen med noen beboere og diskutert muligheter for sikring av sykler på området.


Sykkeleiere har selv ansvar for å sikre syklene sine. Styret anbefaler å bruke 2 låser av beste kvalitet, og sørge for å låse syklene fast i borettslagets sykkelstativ. Det er også anbefalt å gps-merke sykler, det finnes gode løsninger i markedet her.


Styret minner samtidig om at det kommer flere sykkelstativer i løpet av 2018. Styret vil se på muligheten for å bruke belysning som forebyggende tiltak. Kameraovervåkning er ikke juridisk mulig.


Styret ser ikke at det er mulig å sette opp nye bygg for å lage sikrere sykkelparkering i borettslaget. Hvis det er aktuelt å bygge ny brakke i Solefallsveien eller ved grusbanen, så går det an å vurdere om det er mulig å bygge sykkeloppbevaring i samme slengen, etter å ha undersøkt om det er et faktisk behov for å kunne leie en innebygd sykkelparkeringsplass blant beboerne.


Elektroniske dørlåser

Noen beboere ønsker å skifte ut dørlåsen med elektronisk dørlås. Styret har vurdert saken, og det er adgang til å skifte på inngangsdør som er inne i oppgang. Ansvaret for låsen er da andelseiers, borettslaget tar ikke ansvar for feil på denne, tilbakeføring til opprinnelig lås e.l.


Utvendige inngangsdører vurderer styret at vi må forespørre Byantikvaren om, ettersom dette endrer det visuelle uttrykket. Vi kan derfor ikke godkjenne utvendige elektroniske dørlåser pr i dag. Noen slike er allerede montert, og disse får være der inntil videre og til vi vet hvilken holdning Byantikvaren har til saken. Styret har forståelse for ønsket, og håper at vi kan finne en løsning som er akseptabel for Byantikvaren og holder hagebyen fin også i fremtiden.


Søppelcontainere

Styret har fått forespørsel om utsetting av avfallscontainere, og har diskutert saken. Da vi sluttet med containere var det begrunnet i at farlig avfall ble blandet med ordinært avfall, noe som kostet borettslaget mye penger. I dag vurderer styret at vi har gått over til et sorteringssamfunn, hvor det forventes at folk leverer sitt eget avfall (utover papir/glass/metall/restavfall) sortert på gjenbruksstasjoner. Containere er en måte å levere søppel usortert på, og betale andre for å gjøre sorteringsjobben. Vår vurdering er at det er så gode muligheter for levering av avfall i nærområdene våre på Haraldrud, på Kampen og i butikker, at vi ikke ser det som naturlig å leie inn containere til dette formålet. Har du ikke bil selv, bær avfallet, eller gå sammen med naboer. Vaktmester har tilhenger til utleie for større mengder/gjenstander. I spesielle tilfeller kan vaktmestrene bistå med fjerning av avfall, men dette er en unntaksløsning.


Vedlikehold av vinduer

Som informert om i tidligere nyhetsbrev har vi ansatt en ekstra vaktmester for å ivareta utvendig vedlikehold av vinduer, så han vil begynne maling når været tillater det. I tillegg vil han kunne skifte hasper, noe som kan hjelpe på trekk - mange hasper er dårlige, og sørger ikke for at vinduene går ordentlig igjen. Vi vil også se på muligheten for å få skiftet pakninger, og om dette er noe som kan gjøres i perioder der det ikke er mulig å male.


Gateparkeringssituasjonen

Styret har mottatt henvendelser med ønske om at vi skal gå inn for beboerparkering. Styret har vurdert denne saken tidligere, og vil fortsatt avvente erfaringer med beboerparkering i lignende områder før vi eventuelt tar initiativ til dette for Lille Tøyen. Beboerparkering er nokså kostbart, for tiden kr 3000 pr år, og det vil isåfall ikke lenger være mulig å parkere gratis for besøkende heller på dagtid. Problemet med for mange biler på Lille Tøyen er jo absolutt størst på kveld/natt, og det er uvisst i hvilken grad beboerparkering vil hjelpe på dette, ettersom det også med beboerparkering er gratis parkering etter kl 20. Innføring av beboerparkering vil også påføre beboerne i borettslaget en samlet kostnad på anslagsvis mellom 600 000 og 1 million kroner som forsvinner rett til kommunen, uten at man kan være sikker på at det vil gi tilstrekkelig god effekt.


Ledig næringslokale

Bakeren har dessverre sagt opp leiekontrakten, og dermed får vi et ledig forretningslokale i Økernveien 43. Interesserte (både interne og eksterne) bes melde fra til styret innen 7. mai, med forslag til bruk og forretningsplan. Styret vil vektlegge både hvilken bruk det legges opp til (at det gagner nærmiljøet) og forretningsplan (seriøsitet, langsiktighet, betalingsevne) når vi beslutter hvem som får inngå ny leiekontrakt.


Generalforsamling 2018

Vi minner om årets generalforsamling som avholdes 8. mai kl 18 i Hasle kirke. Innkalling vil bli sendt ut til alle andelseiere.


Neste styremøte

Neste styremøte er i etterkant av generalforsamlingen, og da uten åpen halvtime denne gangen. Styremøter videre vil bli planlagt av det nye styret etter generalforsamlingen og informert om i neste nyhetsbrev.