Ladeanlegg for elbiler

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 11. Jun 2019

Vi har utredet mulighetene for å etablere ladestasjoner på noen av de faste parkeringsplassene som borettslaget disponeres. Forhåpentligvis kan vi stikke spaden i jorda en gang etter sommerferien.


Statusoppdatering, juni 2019

På generalforsamlingen 2017 ble det fattet et vedtak om at styret skulle legge til rette for elbillading på Lille Tøyen. Siden generalforsamlingen 2018 har en arbeidsgruppe i styret jobbet videre med å utrede hvordan dette kan gjøres mest mulig hensiktsmessig.


Ulike behov

Styret gjennomførte også et åpent beboermøte 9. april. Beboermøtet bekreftet det samme som nasjonale undersøkelser har vist. Mulighet til å lade nær hjemmet er en svært viktig vurdering folk gjør før de eventuelt kjøper elbil, og mange sitter på gjerdet.


Beboere som ikke har fast plass i dag ønsker også tilgang til ladeinfrastruktur. Dette er litt vanskelig med tanke på dagens reglement for fordeling av parkeringsplassene, men vi prøver å finne en løsning som i hvert fall gjør det mulig å utnytte kapasiteten best mulig.


Den tekniske situasjonen på Lille Tøyen er komplisert, med ulike strømkilder og parkeringsplasser spredt rundt omkring. Med en god teknisk løsning er det mulig å fordele nok strøm fra eksisterende trafoer til å dekke behovet. Elbiler er også ulikt fordelt i borettslaget, og det er krevende å kartlegge hvilke planer folk har om å skaffe seg elbiler.


Foreløpige føringer

Styret kommer til å jobbe videre med denne saken i 2019, basert på følgende føringer:


  • Vi forventer at elbilandelen også på Lille Tøyen kommer til å øke framover, og ønsker å legge til rette for dette. Borettslaget har ingen direkte innflytelse på nye offentlige plasser, så vårt mandat er begrenset til de 108 faste plassene som borettslaget disponerer.
  • Vi lager en helhetlig utbyggingsplan som på sikt skal gjøre det mulig å elektrifisere samtlige 108 parkeringsplasser. Dette kan innebære at vi legger elektrisk infrastruktur for et større område enn det vi umiddelbart bygger ut.
  • Beslutning om å bygge ut enkeltområder fattes av styret i tråd med behov for nye ladepunkter.
  • Det er billigst å bygge ut i bolker på ca 8-20 plasser av gangen, i første omgang nærmest mulig trafoer med eksisterende kapasitet. Dette tilsier at parkeringsplasser i Ansgar Sørlies vei på både Kaare Røddes Plass og Øysteins Plass, samt i Tore Hunds vei nær fotballbanen, er de mest aktuelle områdene å starte med. Aud Schønemannsvei er mest komplisert, på grunn av lang avstand til strømkilder.
  • Investeringskostnadene vil finansieres av borettslaget, som vil eie infrastrukturen.
  • Elbilbrukerne vil betale for både strømforbruk, vedlikehold og “nedbetaling” av investeringen ca over en tiårsperiode, gjennom en kombinasjon av høyere månedlig leie og direkte betaling for faktisk lading. Krav til tekniske løsninger som håndterer dette uten økt administrativ byrde for borettslaget, vil være en del av avtalen med entreprenør.
  • Ladeanlegget vil ha et system for fordeling av tilgjengelig kapasitet (laststyring) som innebærer at tilgjengelig kapasitet blir fordelt best mulig.  
  • Alle som skal bruke ladeanlegget vil få hver sin personlige RFID-brikke, som brukes til å låse opp ladepunkt og registrere strømforbruk. Slike brikker kan i prinsippet også gis/selges til andre beboere, slik at disse kan utnytte ledig kapasitet. Dette vil i så fall kreve en egen formell eller uformell ordning.
  • Vi vil fortrinnsvis matche elbilplasser med elbileiere som leier fast parkeringsplass ved å prioritere utbygging der folk allerede har ladbare biler og gjennom frivillig bytting av plasser. I siste instans vil styret kunne omdisponere plasser for å utnytte kapasiteten, men dette ønsker vi helst å unngå. Dersom vi likevel gjør dette, vil det skje i dialog med de berørte.