Parkering og trafikksikkerhet på Lille Tøyen

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 11. Jun 2019

På Generalforsamlingen 2019 orienterte styret om arbeidet for å bedre trafikksikkerhetssituasjonen i forrige periode. Denne saken oppsummerer de viktigste prioriteringene i borettslagets arbeid med dette i 2019-2020.


Innspillene styret har fått, på epost, Facebook, i debatt på generalforsamlingene de siste årene, og på beboermøter, peker overveldende i retning av at at beboerne ønsker færre biler parkert på Lille Tøyen, mindre trafikk og mer trygghet for barn. Mange er også opptatt av bedre tilgang til parkering, fortrinnsvis nærmest mulig egen bolig og til lavest mulig pris. Disse to hensynene kolliderer.


Vi tror derfor det er lurt å gjøre flere ting samtidig, og styret jobber derfor både med tiltak som gjør det enklere å leve uten bil, samtidig som vi jobber med å sikre området.


Om parkeringssituasjonen

Et sentralt problem er at det er flere biler på Lille Tøyen enn det er trygge og gode parkeringsplasser til. Tellinger viser at det normalt er i overkant av 300 biler parkert på Lille Tøyen Disse bilene kan deles inn i fire:


 1. Beboere på Lille Tøyen,
 2. besøkende til beboere,
 3. naboer; beboere i naboborettslag og -sameier, og
 4. fremmedparkering, folk som ikke har noen tilknytning til området i det hele tatt.

 

Vi trenger tiltak som reduserer antallet parkerende i alle kategoriene. Hvis ikke, vil problemet bare forskyve seg.


Da kommunen innførte beboerparkering 20. mai, kunne ikke lenger bilister uten beboerkort i bydelen parkere gratis. I tråd med erfaringen fra andre bydeler, er mengden fremmedparkering allerede betydelig redusert. Selv om parkeringsplassene i Haralds vei også er fjernet i forbindelse med etablering av fortau, er tilgangen til parkering litt bedre for beboere. Vi kan anta at besøkende også får en bedre situasjon nå; bedre tilgang i bytte mot betaling. Sannsynligvis har vi fortsatt en god del naboer som parkerer inne på Lille Tøyen.


Mål for bedre trafikksikkerhet

Fordi det er flere hensyn som skal balanseres, problemstillingene er sammensatte og det er behov for å gjøre flere ting på en gang, har vi definert ett hovedmål og fem delmål for trafikksikkerhet og parkering.


Hovedmål

"Gjøre Lille Tøyen Hageby tryggere, grønnere og bedre for myke trafikanter”


Delmål

 1. Gjøre hagebyen tryggere, spesielt for barn.
  Det bor enormt mange barn på Lille Tøyen, og det oppstår stadig nesten-ulykker og andre farlige situasjoner. Dette skyldes delvis at det er for mange biler, men også dårlig tilrettelegging for trafikksikker sameksistens mellom bil og barn.

 2. Redusere antallet eksterne som parkerer inne på Lille Tøyen
  Dette gjelder biler som eies av folk som verken bor på eller besøker beboere på Lille Tøyen som parkerer inne på vårt område. Omfatter både bilister fra innenfor og utenfor Grünerløkka bydel.

 


 • Gjøre det enklere å leve uten egen bil.
  Etter hvert som hagebyen blir en del av et stadig mer urbant miljø, vil flere klare seg uten å eie egen bil. Men folk har fortsatt behov for mobilitet, og det derfor viktig å legge til rette for alternativer til egeneid privatbil.

 • Ha færre biler parkert på Lille Tøyen.
  I dag har vi i underkant av 300 biler parkert på Lille Tøyen, inkludert 108 plasser som borettslaget disponerer selv. Det er ønskelig å redusere denne totalen.

 • Legge til rette for lading av elbiler. Dette handler om å etablere infrastruktur og en ordning for lading av elbiler på noen av de 108 plassene borettslaget disponerer.

 


Konkrete tiltak

Styret har i forrige periode jobbet med følgende tiltak, og kommer til å fortsette med blant annet disse tiltakene:


 1. En trafikksikkerhetsplan. Bedre skilting, fotgjengeroverganger, fysiske sperrer. Dette krever et samarbeid med Bymiljøetaten. Dette har vi ikke prioritert i forrige periode, i påvente av beboerparkeringen.  
 2. Bedre tilrettelegging for bildeling, ved å tilby/tildele Bilkollektivet parkeringsplasser og informere om hvordan denne ordningen fungerer.
 3. Etablering av sykkelstativer;
 4. Bedre informasjon til beboere om hvordan klare seg uten egen bil [link: https://www.lilletoyen.no/nyheter/bilfri-i-hagebyen-overlevelsesguide];
 5. Råderett over en større andel av parkeringsarealet. Styret har vurdert mulighetene for å privatisere veiarealet inne på Lille Tøyen, og konkludert med at det neppe er realistisk å få tillatelse til. Det ville eventuelt også medført en god del kostnader for borettslaget, inkludert ansvaret for vedlikehold og brøyting.
 6. Bedre håndheving av leieavtalen med kommunen, som regulerer områdene på Kaare Røddes Plass og Øysteins Plass. Her skal det i utgangspunktet ikke være parkert biler, men dette har i liten grad blitt håndhevet. Fjerning av parkeringsplassene foran Lille Tøyen Kolonial [https://www.lilletoyen.no/nyheter/muligheter-foran-kolonialen-og-melkebutikken] var første skritt i å håndheve dette, og området foran Melkebutikken bør sannsynligvis være det neste.
 7. Planlegge og vurdere ulike muligheter og alternativer knyttet til etablering av infrastruktur for elbillading.


Styret har ansvaret for mål og overordnede prioriteringer i dette arbeidet, og har satt ned en egen arbeidsgruppe som jobber med trafikk og parkering. Kontakt Christoffer Ringnes Klyve på 917 17 432 om du har innspill eller ønsker å bidra.