Viktig informasjon om arbeidet med Dronning Ingrids Hage

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 1. Okt 2019

Styret takker for alle innspill fra dere til møte med Hent, Omsorgsbygg og Sykehjemsetaten om demenslandsbyen (Dronning Ingrids Hage) 28. august.


Sprengningsarbeider

Sprengning vil starte medio oktober og det er foreløpig planlagt at dette arbeidet vil ta ca. 9 mnd.


HENT AS har engasjert Kjell Foss AS til å utføre sprengningsarbeider. Det vil bli montert vibrasjonsmålere for å kontrollere at man er innenfor grenseverdiene som gjelder for sprengning, ihht NS 8141. Borettslagene vil få tilgang til disse dataene.


I forbindelse med at det skal utføres sprenging vil det bli varslet direkte på dørene til de borettslagene som er innenfor sikkerhetssonen for sprengningen. Det vil være egne vakter som følger opp når sprengningen skal utføres. HENT presiserer at Kjell Foss er underlagt streng kontroll for oppfølging av sikkerhet.


I forbindelse med registrering av de næreste eiendommene fikk beboere beskjed fra Nexconsult AS at de må flytte eiendeler som blant annet vinglass. HENT påpekte at hvis det vil bli aktuelt å flytte eiendeler så vil denne informasjonen komme fra Kjell Foss AS.


Uregelmessige hendelser

HENT tok selvkritikk for kjøring mot kjøreretningen i Ansgar Sørlies vei.


Omsorgsbbygg skriver:

«Da HENT ble gjort oppmerksom på dette ble det foretatt et HMS møte på byggeplass neste dag, for å gjennomgå rutiner slik at dette ikke gjentar seg. HENT vil iverksette tiltak mot personen/- firma som ikke følger rutinene som gjelder i prosjektet. Når anleggsbiler skal rygge skal det stå en mann bak for sikkerheten.»


Kommunikasjon

HENT beklaget at det hadde skjedd en glipp med SMS-varsling i forbindelse med parkerte biler.


HENT har opprettet en egen e-post adresse for prosjekt Dronning Ingrids Hage. Denne e- postadressen skal kun brukes av styret i borettslagene. Det er prosjektleder og anleggsleder hos HENT som svarer på henvendelsene.


HENT AS vil legge ut informasjon om prosjektet, avhengig av informasjonsbehovet ut vil det være ca. hver 14 dag til 1. gang pr. måned. Varsling i forbindelse med sprengning vil skje rett på dørene.


Omsorgsbygg har bestemt seg for å etablere en egen facebook-side for prosjektet for å gi informasjon til de som ønsker å følge med. Det er en åpen side hvor man ikke behøver å ha en konto for å se informasjonen som legges ut. Ønsker man derimot å kommentere eller sende spørsmål via facebooksiden må man ha en konto.


https://www.facebook.com/Dronning-Ingrids-Hage-101873124540988/


Omsorgbygg vil fortsette å sende ut informasjon til styrene i borettslagene på epost. Vi vil legge ut samme informasjon på vår informasjons-side, men tar ikke ansvar for at informasjonen kommer ut til hver enkelt beboer i borettslagene via facebook-siden. Det er styret som har det overordnede ansvaret for å informere sine beboere i borettslaget. Det vil si at vi kommer til å legge ut informasjon på Lille Tøyen Hageby sin nettside.


Støy i byggeperioden

Det er i tillatelsen fra Bydelslegen beskrevet hvilke støyverdier HENT AS skal forholde seg til. HENT AS vil gjøre støymålinger underveis i prosjektet, dette arbeidet vil bli utført av Nexconsult AS. Støyrapportene vil bli tilgjengelig for borettslagene.


HENT presiserte i møtet at støymåling/- punktmåling ikke kan utføres med iPhone, da den ikke vil gi de rette verdiene som er stilt som krav hos Bydelslegen.


Arbeidstid

Arbeidstiden er mandag til fredag, kl. 07.00 – 19.00 og lørdag fra kl.08.00-16.00

  • Støyende arbeider, kl.07.00-19.00
  • Særlig støyende arbeid, kl. 08.00-17.00 (Boring og sprengning).


Normalt vil det ikke være behov for arbeider for arbeider på lørdager, men ved utforutsette hendelser eller behov vil det det kunne forekomme. HENT AS vil informere borettslagene hvis det vil bli nødvendig med lørdagsarbeider.


Mobilkran og tårnkran

Det vil bli benyttet både mobil og tårnkran. Når tårnkranen ikke er i drift vil kranen bli fristilt slik at den kan svinge rundt og følge vinden, dette er av sikkerhetsmessig grunner.


Anleggstrafikk

Anleggstrafikk skal ikke skje gjennom boligfeltet, men fra Hovinveien. Innkjøringen til byggeplass fra Hovinveien vil bli sikret med egen port, i tillegg til anleggsgjerder som sikrer området.


Drengestua

Drengestua skal bevares, men siden terrenget skal senkes må den flyttes midlertidig. HENT AS vil sjekke tilstanden og få utarbeidet en tilstandsrapport på bygget, før man bestemmer endelig metode for å flytte bygget. Enten blir bygget plukket ned og bygget opp igjen, eller så velger man å flytte hele bygget med kran.


Gangtrafikk i Hovinveien

HENT AS vil stenge hele fortauet mot byggeplassen i forbindelse med massetransport inn/- ut av byggeplass.


Det kan være aktuelt å sette ut trafikkvakter i byggeperioden til en midlertidig løsning i byggeperioden er på plass. HENT AS vil utføre en egen risikovurdering av dette.