Nyhetsbrev fra styret juni 2020

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Jun 2020

Skriftlig generalforsamling

På grunn av Covid19-pandemien har styret besluttet at det i år ikke er praktisk mulig å gjennomføre vanlig generalforsamling ved fysisk oppmøte. Fordi borettslaget har såpass mange andelseiere, mener styret det er mest forsvarlig å gjennomføre årets generalforsamling ved å begrense dagsorden til de lovpålagte sakene, og ved at beboere sender inn sine stemmer skriftlig. 


Skriftlig innkalling, sakspapirer og nærmere instruksjoner om hvordan man avgir stemme er nå sendt ut til alle beboere. Ta kontakt med forretningsfører OBF på post18@obf.no dersom du ikke har fått sakspapirer innen torsdag 11. juni. 


Klipping av hekker

Vi minner igjen om at det er beboernes ansvar å sørge for at hekker i hageparsell man disponerer ikke blir høyere enn 1,75m. Hekker ut mot fellesarealer, gangstier og offentlig vei skal klippes slik at de ikke strekker seg ut over asfaltkanten, i tråd med reglement om hageparseller. 


Oppgradering av Kaare Røddes Plass

Styret har etablert et samarbeid med beboer og arkitekt Håkon Aasarød i Vardehaugen arkitekter og LARK landskarpsarkitekter om å skissere alternativer til utvikling av Kaare Røddes Plass. Arbeidet er basert på innspill fra beboere, og peker foreløpig i retning av tilbakeføring av opprinnelige kvaliteter ved plassen. Det arbeides videre med prosjektet fram mot ekstraordinær generalforsamling til høsten. 


Dronning Ingrids Hage; nabomøte

Styret bruker mye tid på å følge opp byggingen av Dronning Ingrids Hage. Mange har store problemer med å kunne jobbe på hjemmekontor på grunn av støyen. 


Omsorgsbygg og HENT har invitert til møte med styrene i borettslagene i området. Styret deltok på dette møtet og der sa HENT at de skal sette opp en støyskjerm som kan ta av for noe av det verste. De skal være ferdig med betongelementet i august, men vi må belage oss på en del støyende arbeid fram til bygget er tett i april 2021. Hele bygget skal stå ferdig til bruk høsten 2022. 


Arbeidstid skal være 7-19 på hverdager og 8-16 i helgedager.


Styret tar gjerne mot observasjoner om brudd på disse arbeidstidene. Det meldes umiddelbart inn. 


HENT skal stramme inn rutiner for vanning så det ikke støver så mye. 


Informasjon om prosjektet skal bli bedre. Følg med på Facebook-siden som Omsorgsbygg driver: Dronning Ingrids Hage.


Sykkelparkering

Styret har fått flere henvendelser om behov for mer sykkelparkering, både utendørs og i sykkelgarasjer. Forslagene er ulike, men generelt uttrykker de et ønske om å etablere mer sykkelparkering på fellesarealer, enten i form av utendørs sykkelstativer eller låsbare sykkelskur. Noen ønsker at private parkeringsarealer omdisponeres til sykkelparkering, noe som eventuelt vil kreve et vedtak på generalforsamling. 


Styret har de siste årene jobbet etter en plan for å etablere utendørs sykkelparkering. Denne er med noen unntak gjennomført, men behovet er fortsatt ikke mettet. Styret vil derfor fortsette arbeidet med å få etablert flere sykkelparkeringsplasser. 


Styret har anmodet kommunen om å etablere sykkelparkering på offentlig veiareal i hagebyen, men ikke fått gjennomslag for dette. Derimot har kommunen vist til at borettslaget disponerer mye eget fellesareal der vi står fritt til å etablere sykkelparkering. Men her er det heller ikke fritt fram. Vi har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet om sykkelparkering i låsbare skur/bygninger på egne fellesarealer med Byantikvaren. Tilbakemeldingen derfra er skeptisk, men ikke helt avvisende. Det vil bli stilt strenge krav til utforming, noe som gjør at enkle standardløsninger ikke er aktuelle. En skreddersydd løsning vil måtte harmonere med arkitekturen for øvrig, noe som gjør at dette fort kan bli ganske dyrt. Oslo kommune har nå en ordning der de dekker inntil 20% av kostnadene, noe som gjør dette mer aktuelt å vurdere nærmere.  


Utendørs sykkelparkering blir vurdert som en del av utviklingen på Kaare Røddes Plass, se egen sak. 


I nye Dronning Ingrids hage skal det bygges garasje med mye plass til sykkelparkering. Styret jobber for at beboere i hagebyen skal få adgang til dette. 


Vi minner også om at beboere har anledning til å parkere sykkel i hageparseller man disponerer. Hagereglementet (se link over) gir også rom for en god det tilrettelegging som kan gjøre sykkelparkering tryggere, som egne stativer og hageporter. 


Driftsleder Kay Bergh går av med pensjon 1. september

Styret hadde håpet å kunne organisere en felles markering, da svært mange beboere har satt stor pris på Kay opp gjennom årene. Dette er dessverre ikke gjennomførbart, men styret organiserer heller en mindre markering for å takke Kay for hans utrettelige innsats for et godt hagebymiljø i flere tiår. 


Styret er i gang med å rekruttere Kays erstatter. 


Ny brannvernrunde neste år

Ikke alle fikk med seg årets brannvernrunde. Det vil bli en ny runde neste år. I mellomtiden kan beboere med fordel vende egne brannslukningsapparater opp ned i blant og sjekke om indikatoren er i grønn sone. Sjekk også batteriene i røykvarslere og bytt ved behov.