Innkalling Generalforsamling 2023

Postet av 0018 Borettslaget Lille Tøyen Hageby den 12. Mai 2023

Innkalling – Årsberetning - Årsregnskap

Tidspunkt:

24.05.2023 18:00

Møtested:

I gymsalen på Hasle skole


Styret opplever at de fleste beboerne trives i Lille Tøyen Hageby.

Vi oppfordrer alle beboere til å møte opp på Generalforsamlingen,

slik at alle kan få informasjon om borettslaget,

og ikke minst si deres mening.

Vel møtt alle!


Last ned her


Kommentar fra Odd Isungset, publisert 23.05.23:
Takk for innkalling, årsmelding og regnskap. Vi er noen naboer som sitter igjen med mange spørsmål etter å ha lest saksdokumentene. Det er ubehagelig å komme med kritiske spørsmål til våre gode venner og naboer i styret. Men det er vanskelig å delta på en generalforsamling uten å trekke fram noe av det som vi har diskutert med styret det siste året. Det er mange beboere som kjenner sakens fakta, som har lest noen av dokumentene, og som har oppfordret oss til å belyse saken. Etter at vi i fjor sommer oppdaget at utbyggingen av ladestasjoner var igangsatt på plasser som allerede var oppsagt av kommunen, har vi bidratt aktivt for å finne løsninger. Det har dessverre ikke ført fram. Vi mener styret nå må informere åpent og redelig om det som har hendt og om de økonomiske konsekvensene av saksbehandlingen. Vi har i dag sendt brev til styret med våre spørsmål, men orienterer også her på Naborommet slik at vi kan eventuelt kan få noen skriftlige svar og sørge for at beboerne er bedre opplyst før generalforsamlingen. Vi takker for at de manglende notene til regnskapet er sendt ut etter vår henvendelse. Spørsmål til regnskap og budsjett: 1.Vi ser at vi går 3,7 millioner i underskudd i 2022, mot et overskudd på 2,6 millioner i 2021. Hva er årsaken til dette underskuddet? 2. Vi ser at det er regnskapsført 2,8 mill. til «vedlikehold el-anlegg» uten at det er forklart i notene. Vi antar at dette dreier seg om investering i infrastruktur og ladebokser som var budsjettert med 2,3 millioner. Hvorfor føres dette som vedlikehold og ikke investering? Er det riktig at investeringen som et fåtall kan nye godt av belastes hele borettslaget på denne måten? Spørsmål til årsmeldingen 3.Investeringen i infrastruktur til lading for 22 parkeringsplasser har nå gått tapt. Boksene ligger der, men kan ikke tas i bruk. I årsmeldingen står det ikke noe om bakgrunnen for dette. Dokumenter fra Oslo kommunes innsynsportal viser at parkeringsplassene i ASV ble sagt opp allerede i januar 2022, men at styret ikke leste oppsigelsesbrevet. Styret ble først klar over at plassene var oppsagt da områdene skulle overtas av kommunen i fjor sommer, et halvt år seinere. Hvordan kunne dette skje? 4. De kommunale dokumentene viser at en av grunnene til at EBY sa opp plassene var at styret stoppet utbyggingen av kommunale ladestasjoner inn mot Kåre Røddes Plass høsten 2021. Dette er på et område der det er kommunal parkering, men der det er uklare avtaler om leie av grunn. På bakgrunn av dette gikk kommunen gjennom leieavtalene alle områdene der det er privat parkering i dag. I begrunnelsen for å si opp parkeringsavtalene i ASV står det at kommunen «ikke ser det hensiktsmessig å forlenge en leieavtale med en privat aktør som hindret etablering av offentlig ladestasjoner». Hvordan ser styret på dette nå? Kjenner styret til om kommunen akter å ta i bruk den infrastrukturen som er nedgravd ved Kåre Røddes Plass, eller er den også gått tapt? 5. Borettslaget har investert i ladestruktur på alle de private parkeringsplassene i hagebyen. Dokumentene fra kommunen viser at dette ble igangsatt etter at EBY hadde sagt opp 22 plasser der det i dag står svarte bokser uten ladere. I ett av brevene i kommunens innsynsportal står det: «Kabler og ledninger lagt i bakken kan bli liggende forutsatt at det er hentet inn tillatelse til å ha ledningstraseen der, i tråd med Ledningsforskriften og Veglova». Hva skjer med dette, og hvor mye har borettslaget tapt på investeringen? Risikerer vi søksmål fra Elaway? 6.I årsmeldinga står det at det er avholdt beboermøte med de 22 som i første omgang mistet plassene. Dette stemmer dessverre ikke. Vi er kjent med at minst fem av de 22 ikke ble kalt inn, og vi har ikke fått noen forklaring på hvordan det kunne skje. På møtet med de få av oss som møtte i desember var styret enig i at de burde orientere om prosessen og beklage at oppsigelsesbrevet ikke ble lest. Styret var også enig i at de burde opplyse hele borettslaget om de økonomiske konsekvensene av behandlingen, og om veien videre. Det var også aktuelt å kalle inn til et beboermøte om saken. Det har ikke skjedd. Hvorfor har ikke styret gjennomført dette? 7. Tidlig i desember ble alle som leier private parkeringsplasser varslet gjennom OBF om at plassene skulle omfordeles etter ansiennitet dersom EBY stod fast på oppsigelsen. 8.februar 2023 kom den endelige beslutningen. Hvorfor er ikke arbeidet med omfordeling av plasser igangsatt? Hvordan skal plassene fordeles? Skal de med lengst ansiennitet få velge først blant de plassene som de med kort ansiennitet mister? Kan de med kort ansiennitet bli pålagt å selge ladeanlegg hvis de har investert i det? Med håp om en saklig og god generalforsamling der vi kan få god orientering, legge dette bak oss og konsentrere oss om veien videre. Aslaug Watten ASV 71 og Odd Isungset ASV 69


1 Kommentar